Projekty

TOP-MAX Zenon Chudzicki Beneficjentem

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dnia 30 grudnia 2019 roku firma TOP-MAX Zenon Chudzicki podpisała umowę
nr POPW.01.02.00-18-0019/19-00 o dofinansowanie projektu pn. Pozyskanie nowych rynków zbytu celem dywersyfikacji działań firmy TOP-MAX w związku z planowanym do wdrożenia Modelem Biznesowym Internacjonalizacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Celem projektu jest zdobycie nowych rynków zbytu oraz pozyskanie nowego segmentu klientów, a także zwiększenie skali działalności firmy. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie stabilnej pozycji firmy oraz kreowanie własnej marki i wzrost jej rozpoznawalności na rynku europejskim (belgijskim, holenderskim i niemieckim).

Projekt dotyczy zintegrowanych działań przygotowujących do wdrożenia Modelu Biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności TOP-MAX Zenon Chudzicki.

Wartość projektu: 628 613,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 427 040,00 zł